Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on  30, June 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 30 Toll tickets included
Xizhi   2,145,578    284,925    275,033 2,705,536 90,185 40,695,375
Taishan 6,214,115 491,501 197,137 6,902,753 230,092 622,991,474
Yangmei 2,885,366 392,379 199,327 3,477,072 115,902 95,457,472
Zaoqiao 1,840,980 374,766 129,768 2,345,514 78,184 74,801,697
Houli 1,888,957 365,135 125,865 2,379,957 79,332 72,827,475
Yuanlian 1,749,323 365,817 288,060 2,403,200 80,107 73,320,485
Dounan 1,225,210 298,430 271,732 1,795,372 59,846 52,176,417
Shinying 1,174,332 284,179 272,401 1,730,912 57,697 54,068,050
Xinshi 1,400,414 265,549 270,456 1,936,419 64,547 68,869,028
Gangshan 2,164,785 213,615 358,546 2,736,946 91,232 85,412,140
Qidu 577,628 19,193 59,591 656,412 21,880 17,704,746
Shulin 4,216,262 232,898 153,683 4,602,843 153,428 145,362,646
Longtan 2,173,738 169,435 95,420 2,438,593 81,286 65,344,574
Houlong 1,402,762 120,243 150,835 1,673,840 55,795 43,118,923
Dajia 1,453,899 132,577 166,009 1,752,485 58,416 49,595,363
Mingjian  1,316,939 77,541 20,170 1,414,650 47,155 44,100,863
Gukeng 913,962 68,288 21,068 1,003,318 33,444 24,675,185
Baihe 918,370 76,698 26,215 1,021,283 34,043 24,151,170
Shanhua 936,682 72,717 38,050 1,047,449 34,915 26,922,798
Tianliao 1,046,244 111,477 50,906 1,208,627 40,288 39,835,240
Yuemei 19,768 4,489 2,059 26,316 877 1,474,810
Zhutian 422,764 34,280 8,127 465,171 15,506 17,681,801
Toucheng 1,182,682 1207 111 1,184,000 39,467 33,937,243
Total 39,270,760 4,457,339 3,180,569 46,908,668 1,563,622 1,774,524,975