Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on 31, January 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 31 Toll tickets included
Xizhi   2,147,253    208,678    281,962 2,637,893 85,093 43,294,190
Taishan 6,345,574 502,995 224,813 7,073,382 228,174 552,535,976
Yangmei 2,866,258 401,253 215,203 3,482,714 112,346 100,725,455
Zaoqiao 1,853,588 384,229 142,903 2,380,720 76,797 71,383,880
Houli 1,882,938 379,837 130,355 2,393,130 77,198 95,437,556
Yuanlian 1,635,365 374,889 304,789 2,315,043 74,679 68,410,430
Yuanlian 1,096,005 292,065 265,681 1,653,751 53,347 47,877,330
Shinying 1,028,638 272,000 266,232 1,566,870 50,544 50,480,553
Xinshi 1,247,732 251,871 254,386 1,753,989 56,580 71,986,618
Gangshan 1,879,798 227,691 358,982 2,466,471 79,564 89,789,985
Qidu 555,625 16,656 64,285 636,566 20,534 16,586,180
Shulin 4,248,729 236,334 164,842 4,649,905 149,997 146,116,322
Longtan 2,166,540 171,825 104,963 2,443,328 78,817 63,386,680
Houlong 1,351,855 120,731 166,034 1,638,620 52,859 40,506,360
Dajia 1,397,593 137,143 180,774 1,715,510 55,339 49,256,255
Mingjian 1,366,782 86,366 28,908 1,482,056 47,808 46,178,257
Gukeng 935,603 78,101 46,606 1,060,310 34,204 26,748,147
Baihe 955,429 90,469 42,817 1,088,715 35,120 27,004,710
Shanhua 980,337 88,124 52,578 1,121,039 36,163 28,099,315
Tianliao 1,139,221 125,647 68,269 1,333,137 43,004 43,542,658
Yuemei 16,428 2,941 2,290 21,659 699 844,475
Zhutian 379,371 33,348 8,897 421,616 13,601 17,095,900
Toucheng 1,042,849 680 121 1,043,650 33,666 31,183,686
合 計 38,519,511 4,483,873 3,376,690 46,380,074 1,496,131 1,728,470,918