Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on  28, February 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 28 Toll tickets included
Xizhi   2,062,637    192,150    255,014 2,509,801 89,636 42,053,378
Taishan 5,892,715 412,656 151,265 6,456,636 230,594 675,043,051
Yangmei 3,024,383 345,905 160,377 3,530,665 126,095 98,404,220
Zaoqiao 2,252,724 330,553 107,616 2,690,893 96,103 66,688,322
Houli 2,275,259 320,790 102,348 2,698,397 96,371 98,614,787
Yuanlian 2,075,205 309,816 230,329 2,615,350 93,405 69,516,103
Dounan 1,496,219 242,998 212,552 1,951,769 69,706 51,411,271
Shinying 1,378,511 233,178 211,391 1,823,080 65,110 50,355,135
Xinshi 1,577,523 219,628 209,184 2,006,335 71,655 60,776,531
Gangshan 2,112,600 191,698 281,246 2,585,544 92,341 87,825,731
Qidu 562,612 13,791 48,056 624,459 22,302 15,307,060
Shulin 4,421,425 182,772 113,997 4,718,194 168,507 142,882,153
Longtan 2,656,251 137,425 80,752 2,874,428 102,658 67,529,179
Houlong 1,930,503 111,101 127,814 2,169,418 77,479 46,160,071
Dajia 1,976,476 120,553 135,821 2,232,850 79,745 55,607,936
Mingjian  1,962,495 68,710 22,109 2,053,314 73,333 59,446,510
Gukeng 1,499,018 65,079 26,521 1,590,618 56,808 34,978,783
Baihe 1,480,447 70,120 26,534 1,577,101 56,325 36,396,122
Shanhua 1,476,986 71,306 33,748 1,582,040 56,501 35,002,625
Tianliao 1,540,623 94,594 42,935 1,678,152 59,934 49,546,063
Yuemei 30,522 3,260 1,864 35,646 1,273 1,047,100
Zhutian 624,683 30,211 7,086 661,980 23,642 26,370,266
Toucheng 1,258,019 1258 131 1,259,408 44,979 34,095,213
Total 45,567,836 3,769,552 2,588,690 51,926,078 1,854,503 1,905,057,610