Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on  31, March 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 31 Toll tickets included
Xizhi   2,195,972    254,083    278,807 2,728,862 88,028 41,595,845
Taishan 6,435,351 514,781 224,490 7,174,622 231,439 592,149,372
Yangmei 2,943,856 414,428 218,942 3,577,226 115,394 104,833,217
Zaoqiao 1,865,647 398,595 141,082 2,405,324 77,591 71,017,715
Houli 1,896,828 392,997 131,393 2,421,218 78,104 86,677,621
Yuanlian 1,715,480 397,293 312,431 2,425,204 78,232 72,630,495
Dounan 1,193,341 320,837 292,432 1,806,610 58,278 52,688,638
Shinying 1,126,020 301,416 297,005 1,724,441 55,627 56,573,625
Xinshi 1,354,129 279,945 294,945 1,929,019 62,226 64,042,773
Gangshan 2,088,156 245,403 402,518 2,736,077 88,261 96,000,708
Qidu 578,904 18,485 60,870 658,259 21,234 16,751,285
Shulin 4,297,845 243,364 165,216 4,706,425 151,820 145,758,472
Longtan 2,203,114 181,500 108,111 2,492,725 80,410 65,670,176
Houlong 1,379,052 126,670 159,782 1,665,504 53,726 41,666,475
Dajia 1,418,292 142,505 172,389 1,733,186 55,909 48,251,979
Mingjian   1,367,225 86,770 22,455 1,476,450 47,627 45,110,182
Gukeng 912,078 74,700 28,678 1,015,456 32,757 25,819,930
Baihe 916,364 84,855 31,456 1,032,675 33,312 26,600,833
Shanhua 937,271 84,673 43,146 1,065,090 34,358 27,316,802
Tianliao 1,059,361 125,270 56,441 1,241,072 40,035 40,708,758
Yuemei 17,136 4,335 2,181 23,652 763 1,259,270
Zhutian 395,668 37,686 8,519 441,873 14,254 20,245,545
Toucheng 1,101,611 1015 76 1,102,702 35,571 32,076,271
Total 39,398,701 4,731,606 3,453,365 47,583,672 1,534,957 1,775,445,987