Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on 30, April 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 30 Toll tickets included
Xizhi   2,158,395    294,788    283,803 2,736,986 91,233 33,161,160
Taishan 6,258,973 500,504 207,009 6,966,486 232,216 675,849,518
Yangmei 2,967,746 402,633 198,674 3,569,053 118,968 102,689,786
Zaoqiao 1,992,176 387,133 127,018 2,506,327 83,544 72,196,435
Houli 2,051,195 380,441 121,602 2,553,238 85,108 93,508,629
Yuanlian 1,884,241 380,220 285,034 2,549,495 84,983 76,984,513
Dounan 1,303,758 308,206 267,141 1,879,105 62,637 53,792,976
Shinying 1,220,124 290,909 268,151 1,779,184 59,306 53,684,076
Xinshi 1,458,628 272,910 267,675 1,999,213 66,640 68,737,681
Gangshan 2,188,694 244,372 365,963 2,799,029 93,301 95,110,702
Qidu 582,972 18,647 57,510 659,129 21,971 16,601,195
Shulin 4,307,318 242,558 158,351 4,708,227 156,941 148,030,477
Longtan 2,334,700 177,091 97,358 2,609,149 86,972 65,374,106
Houlong 1,572,848 122,609 149,364 1,844,821 61,494 44,085,817
Dajia 1,613,560 142,178 164,113 1,919,851 63,995 51,795,695
Mingjian 1,499,901 87,875 23,224 1,611,000 53,700 47,673,273
Gukeng 1,035,321 77,546 24,346 1,137,213 37,907 27,493,195
Baihe 1,019,765 84,832 28,937 1,133,534 37,784 27,353,432
Shanhua 1,038,603 82,620 41,849 1,163,072 38,769 28,514,015
Tianliao 1,141,415 118,146 59,836 1,319,397 43,980 41,580,801
Yuemei 19,212 4,474 2,065 25,751 858 956,491
Zhutian 447,868 37,847 7,633 493,348 16,445 21,642,766
Toucheng 1,174,655 963 88 1,175,706 39,190 32,505,652
Total 41,272,068 4,659,502 3,206,744 49,138,314 1,637,944 1,879,322,391