Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on 31, May 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 31 Toll tickets included
Xizhi   2,223,446    307,407    301,738 2,832,591 91,374 40,520,465
Taishan 6,399,283 526,886 232,194 7,158,363 230,915 610,776,550
Yangmei 2,909,369 423,205 218,098 3,550,672 114,538 107,396,721
Zaoqiao 1,826,395 402,215 140,184 2,368,794 76,413 66,223,174
Houli 1,889,694 397,247 133,614 2,420,555 78,082 97,453,461
Yuanlian 1,694,778 392,534 305,343 2,392,655 77,182 74,591,052
Dounan 1,163,182 320,385 291,179 1,774,746 57,250 51,539,210
Shinying 1,118,737 305,568 296,418 1,720,723 55,507 54,455,445
Xinshi 1,356,893 286,304 296,124 1,939,321 62,559 67,462,419
Gangshan 2,138,138 252,539 390,323 2,781,000 89,710 98,905,261
Qidu 582,444 19,759 62,384 664,587 21,438 17,490,555
Shulin 4,280,051 253,892 169,054 4,702,997 151,710 148,110,742
Longtan 2,155,048 186,758 105,631 2,447,437 78,950 65,090,758
Houlong 1,342,861 129,621 166,106 1,638,588 52,858 42,250,667
Dajia 1,396,070 144,031 178,679 1,718,780 55,445 51,527,582
Mingjian 1,290,893 86,895 25,089 1,402,877 45,254 44,051,895
Gukeng 855,416 74,326 24,680 954,422 30,788 24,858,622
Baihe 844,405 82,557 31,393 958,355 30,915 24,634,304
Shanhua 871,832 80,080 41,721 993,633 32,053 25,804,405
Tianliao 996,724 121,661 61,260 1,179,645 38,053 38,943,610
Yuemei 17,900 4,644 2,024 24,568 793 882,665
Zhutian 396,963 38,892 8,029 443,884 14,319 20,664,787
Toucheng 1,141,122 1010 91 1,142,223 36,846 33,169,962
Total 38,891,644 4,838,416 3,481,356 47,211,416 1,522,949 1,806,804,312