Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on  31, July 2007
Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 31 Toll tickets included
Xizhi   2,338,927    399,564    287,086 3,025,577 97,599 45,475,410
Taishan 6,464,921 511,401 221,064 7,197,386 232,174 668,818,722
Yangmei 3,052,061 413,621 217,751 3,683,433 118,820 114,570,340
Zaoqiao 1,997,079 391,968 141,141 2,530,188 81,619 76,606,616
Houli 2,081,476 386,672 135,720 2,603,868 83,996 99,342,735
Yuanlian 1,843,099 385,207 306,964 2,535,270 81,783 78,212,423
Dounan 1,293,508 317,023 294,648 1,905,179 61,457 57,169,149
Shinying 1,239,048 298,509 300,092 1,837,649 59,279 57,518,407
Xinshi 1,467,236 280,253 302,334 2,049,823 66,123 74,265,860
Gangshan 2,241,600 247,652 386,182 2,875,434 92,756 106,021,092
Qidu 611,192 21,137 61,201 693,530 22,372 18,789,921
Shulin 4,472,809 246,281 170,348 4,889,438 157,724 158,137,899
Longtan 2,326,958 176,700 106,278 2,609,936 84,191 70,401,105
Houlong 1,498,906 125,330 168,056 1,792,292 57,816 47,361,271
Dajia 1,552,091 138,399 183,612 1,874,102 60,455 57,853,817
Mingjian  1,451,416 82,160 23,339 1,556,915 50,223 49,665,194
Gukeng 985,084 71,597 26,079 1,082,760 34,928 27,928,575
Baihe 994,047 79,647 29,339 1,103,033 35,582 27,708,978
Shanhua 1,002,062 74,258 41,350 1,117,670 36,054 29,324,231
Tianliao 1,091,355 111,309 58,490 1,261,154 40,682 42,911,112
Yuemei 36,090 5,037 2,109 43,236 1,395 1,385,975
Zhutian 449,500 32,855 8,027 490,382 15,819 20,405,765
Toucheng 1,373,123 1443 123 1,374,689 44,345 39,784,340
Total 41,863,588 4,798,023 3,471,333 50,132,944 1,617,192 1,969,658,937