Statistics on traffic volumes and tolls collected at all tollstations of the Taiwan Area National Freeway Bureau on 31, August 2007.

Item Traffic volumes Tolls
Type of vehicles Sedans Buses and Trucks Semitrailors Total Daily average Cash income
Tollstation @40 @50 @65 TOTAL 31 Toll tickets included
Xizhi   2,197,259    291,985    262,108 2,751,352 88,753 41,503,265
Taishan 6,210,785 496,992 209,457 6,917,234 223,137 597,016,088
Yangmei 2,867,262 400,009 213,146 3,480,417 112,272 104,336,531
Zaoqiao 1,814,837 370,943 137,963 2,323,743 74,959 64,810,773
Houli 1,877,864 366,455 131,934 2,376,253 76,653 92,275,823
Yuanlian 1,650,003 363,174 296,949 2,310,126 74,520 71,610,241
Dounan 1,135,812 294,008 284,771 1,714,591 55,309 53,535,527
Shinying 1,075,371 277,038 288,363 1,640,772 52,928 50,618,314
Xinshi 1,289,599 260,841 288,723 1,839,163 59,328 70,627,621
Gangshan 1,992,737 234,721 375,047 2,602,505 83,952 96,953,440
Qidu 585,267 18,387 59,780 663,434 21,401 17,567,320
Shulin 4,180,748 232,615 159,692 4,573,055 147,518 144,468,289
Longtan 2,103,184 163,448 104,434 2,371,066 76,486 64,715,990
Houlong 1,327,594 119,194 167,730 1,614,518 52,081 42,738,810
Dajia 1,367,860 131,769 179,321 1,678,950 54,160 50,538,969
Mingjian 1,195,812 74,589 22,933 1,293,334 41,720 41,017,656
Gukeng 807,355 64,262 22,832 894,449 28,853 22,896,680
Baihe 786,620 70,972 28,260 885,852 28,576 22,596,574
Shanhua 811,251 67,566 39,377 918,194 29,619 24,109,545
Tianliao 905,724 99,529 51,270 1,056,523 34,081 35,010,040
Yuemei 32,625 4,507 2,032 39,164 1,263 1,368,925
Zhutian 367,851 29,632 8,356 405,839 13,092 19,239,345
Toucheng 1,210,772 1167 72 1,212,011 39,097 34,750,677
Total 37,794,192 4,433,803 3,334,550 45,562,545 1,469,760 1,764,306,443